Isännöitsijän tehtäväluettelo

1. KUUKAUSIPALKKIOON SISÄLTYVÄT TEHTÄVÄT


 1.1. KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset

 • kokousasioiden valmistelu
 • kokouskutsun toimittaminen liitteineen
 • pöytäkirjan laadinta
 • päätösten täytäntöönpano

Yhtiökokoukset

 • kokousasioiden valmistelu
 • kokouskutsun toimittaminen liitteineen
 • pöytäkirjan laadinta
 • päätösten täytäntöönpano

1.2. KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT

 • vuokra-, vakuutus-, vesi- ja energiasopimusten valvonta
 • kiinteistöhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
 • sopimusriitaneuvottelujen käynnistäminen

1.3. JOHTAMINEN JA VALVONTA

 • vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa
 • järjestyshäiriöhuomautukset, häätö- ja hallintaanottomenettelyn toteuttaminen
 • palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät
 • sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät
 • lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät
 • kiinteistöstrategian laatiminen

1.4. KIINTEISTÖN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHDEASIAT

 • rekrytointi
 • työsopimusasiat
 • työturvallisuusasiat
 • sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen
 • työsuhteen päättäminen

1.5. ILMOITUSVELVOLLISUUDET

 • verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille
 • kaupparekisteri
 • osakas- ja asukastiedotteet
 • tilastokeskus, kiinteistöyhdistys ym. ilmoitusten teko
 • muut julkishallinnon ilmoitukset

1.6. MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

 • asiakaspalvelu toimiston aukioloaikoina
 • arkistointi tositteet, pöytäkirjat ym.
 • osakeluettelon ylläpito
 • osakerekisterimerkinnät
 • lunastuslausekkeeseen liittyvät asiat
 • vuokrasopimukset
 • vuokrattavien tilojen esittely
 • lainojen vakuusasiat
 • vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvät toimenpiteet

2. TALOUSHALLINNON TEHTÄVÄT


 2.1. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITTELU

 • toiminta- ja rahoitussuunnitelmat
 • verosuunnittelu
 • arvonlisäveroasiat

2.2. TALOUSARVIOT

 • laadinta perusteluineen ja esittely
 • talousarvion seuranta
 • maksuvalmiuslaskelmat ja –seuranta

2.3. RAHALIIKENNE

 • laskujen maksatus
 • lainojen kilpailuttaminen, lainojen hoito, panttikirjojen säilytyksen valvonta ja järjestäminen
 • lainaosuuslaskelmat, lainaosuuksien vastaanotto ja tilitys
 • vastike- ja muiden maksujen seuranta ja maksuliikenteen järjestäminen
 • vastike- ja muiden maksujen perintä
 • palkkojen ja palkkioiden maksatus, tilitykset verovirastolle
 • energian arvonlisäverolaskelmat
 • muutoin perintätoimista huolehtiminen
 • huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva vesilaskutus
 • pesutupa- ym. käyttökorvausten erillislaskutus
 • osakkaan / asukkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien kustannusten seuranta ja laskutus

2.4. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

 • kirjanpidon hoito
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta
 • välitilinpäätöksen / tulosennusteen laadinta
 • jälkilaskelmien laadinta
 • tilintarkastuksen järjestäminen
 • vero- ym. ilmoitukset
 • työsuhdeilmoitukset, vuosi-ilmoitukset
 • verotuspäätöksen tarkistaminen
 • verotuksessa ennakkotiedon hankinta

3. KIINTEISTÖN TEKNISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT


 3.1. YLLÄPITOTASO JA HUOLTOKIRJA

 • ylläpidon tavoitetason määrittäminen ja seuranta
 • huoltokirjan ylläpito ja päivittämien

3.2. KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN

 • kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen sekä valvonta
 • hoito- ja huolto-ohjelmien laadinta ja päivitys
 • siivousohjelman laadinta ja päivitys sekä valvonta
 • kiinteistönhoidon sopimusasiakirjojen laadinta
 • laitehuoltojen järjestäminen
 • kulutusseuranta kuukausitasolla vesi ja lämmitys, vuositasolla sähkö
 • toimenpiteet kun kulutusseuranta osoittaa vuodon olemassaolon
 • kulutustilastot
 • asuntokohtainen vedenlaskutus kun vesimittarit asunnoissa

3.3. KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU JA SEURANTA

 • kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet
 • kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen
 • kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
 • kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
 • tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen
 • yhtiön edun valvonta osakkeiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä
 • äkillisesti ja satunnaistesti tapahtuvien korjausten hoitaminen
 • tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi

3.4. KORJAUS- JA PERUSKORJAUSHANKKEET

Mittavat ja ajallisesti yli 3 kuukautta kestävät peruskorjaushankkeet aiheuttavat projektijohtopalkkion laskutuksen, muutoin sopimukseen sisältyvät tehtävät suppeammissa korjaushankkeissa ovat

Koko hanketta koskevat tehtävät

 • hallinnollinen organisointi sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen
 • työn aikaisen tiedottamisen järjestäminen

Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen

 • esiselvityksen teettäminen
 • korjaustarvetutkimusten ja –tarkastusten teettäminen
 • kuntotutkimusten teettäminen
 • teknisten selvitysten teettäminen
 • tavoitteiden asettamiseen osallistuminen
 • hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen

Suunnitelmien laatiminen

 • konsulttien kilpailuttaminen
 • konsulttisopimusten laatiminen
 • suunnittelukokouksiin osallistuminen ja niistä muistioiden laadinta

Urakkakilpailu ja sopimukset

 • urakkatarjouspyynnön laadinta
 • työturvallisuusasiakirjan laatiminen
 • tarjouspyynnöt ja tarjousvertailujen laadinta
 • urakkaneuvotteluihin osallistuminen

Työn toteutus ja valvonta

 • työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen
 • maksuerien hyväksyminen

Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika

 • vastaanottoon osallistuminen
 • korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen
 • korjaus- ja peruskorjausurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen

ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT


 1.1. KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset

 • osallistuminen kokouksiin jotka päättyvät klo 17.00 jälkeen

Yhtiökokoukset

 • osallistuminen kokouksiin jotka päättyvät klo 17.00 jälkeen

Viikonloppuina ja arkipyhinä pidettävät kokoukset aiheuttavat aina laskutuksen 100 % lisällä

1.2. KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT

 • sopimusriitojen hoitaminen

1.3. JOHTAMINEN JA VALVONTA

 • häätöasiat käräjäoikeudessa
 • turvallisuussuunnitelman laatiminen

1.4. TYÖSUHDEASIAT

 • työsuhde-erimielisyyksien ratkominen käräjäoikeudessa

1.6. MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

 • isännöitsijäntodistuksen antaminen
 • lunastusmenettelyn käynnistäminen (lunastuslauseke)
 • panttikirjojen hakeminen käräjäoikeudesta
 • rasitesopimuksien laadinta
 • tontinmuodostamiseen liittyvät asiat

2.3. RAHALIIKENNE

 • perintätoimenpiteet käräjäoikeudessa
 • arvonlisäverojen laskenta ja tilitys (kun yhtiöhakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi)

2.4. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

 • perusteellisten kirjanpito- ym. erillisselvitysten laadinta
 • useampien välitilinpäätösten laadinta
 • erityistilintarkastuksen suorittaminen

3.1. YLLÄPITOTASO JA HUOLTOKIRJA

 • huoltokirjan laadinta

3.2. KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN

 • energiatodistus isännöitsijäntodistuksen liitteeksi

3.3. KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU JA SEURANTA

 • kylpyhuoneiden kosteusmittaukset
 • osakkaan suorittaman työn valvonta
 • äkillisesti ja satunnaistesti tapahtuvien korjausten hoitaminen kun tapahtuvat viikonloppuisin tai arkipyhinä
 • teknisen PTS:n laatiminen kustannusarvioineen

3.4. KORJAUS- JA PERUSKORJAUSHANKKEET

Mittavat peruskorjaushankkeet aiheuttavat projektijohtopalkkion laskutuksen

Suunnitelmien laatiminen

 • suunnittelun ohjaus
 • rakennuslupien hankinta

Urakkakilpailu ja sopimukset

 • urakkaohjelman laatiminen
 • urakkasopimuksen laatiminen (projektijohtopalkkiossa)
 • valvonnan järjestäminen ja ohjaus (projektijohtopalkkiossa)

Työn toteutus ja valvonta

 • osallistuminen pitkän projektin työmaakokouksiin (projektinjohtopalkkiossa)
 • yleisvalvonta työmaakohteessa, tilaajan edunvalvonta (projektinjohtopalkkiossa)
 • maksupostierien maksatuksen oikeellisuuden toteaminen (projektinjohtopalkkiossa)
 • rakennus- ja takuuaikaisten vakuuksien valvonta (projektinjohtopalkkiossa)

Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika

 • vastaanottopöytäkirjan laadinta (projektinjohtopalkkiossa)
 • taloudellisen loppuselvityksen laadinta (projektijohtopalkkiossa)
 • takuutarkastusten järjestäminen ja takuukorjausten teettäminen (projektinjohtopalkkiossa)